Chi tiết câu hỏi

Which word has the sound /ɑː/?
A. father
B. eraser
C. parents
D. many

198

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6