Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Our rooms are ... the third floor.
A. to
B. on
C. of
D. in

249

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6