Chi tiết câu hỏi

The smaller the room is, the less furniture it needs: Căn phòng càng nhỏ thì càng cần ít đồ đạc.
Mẫu câu: The + adj-er + S + V, the + adj-er + S + V: Càng … càng ….

1870

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8