Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
I’m a new student. – Oh, ....
A. so am I
B. I’m so
C. yes, I am
D. I do, too

202

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7