Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
It is… now in Hanoi.
A. rain
B. rains
C. raining
D. to rain

169

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 3