Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Is the sun… now?
A. shines
B. shining
C. shiny

150

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 3