Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
It … hot and sunny now.

370

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 3