Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
The weather is … .
A. nine
B. five
C. nice
D. old

377

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 3