Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Can you … me your pencil?
A. lend
B. borrow
C. do
D. rent

266

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6