Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Do you go to school on ... or by bike?
A. leg
B. foot
C. knee
D. feet

298

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 6