Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Don’t leave the victim … cold.
A. getting
B. having
C. touching
D. feeling

267

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8