Chi tiết câu hỏi

Choose the word that has the different stress pattern.
A. decompose
B. organic
C. production
D. position

205

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8