Chi tiết câu hỏi

Choose the word that has the different stress pattern.
A. fertilizer
B. dependency
C. democracy
D. environment

276

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8