Chi tiết câu hỏi

Choose the word that has the different stress pattern.
A. seminar
B. bystander
C. extinction
D. tropical

216

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8