Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
The zoo is not far ... my house.
A. of
B. from
C. off
D. with

255

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7