Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Paul tells me ... flowers in the park.
A. no picking up
B. no pick up
C. not to picking up D. not to pick up

236

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7