Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Yesterday, he had … eyes.
A. hurt
B. ill
C. sore
D. break

333

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7