Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
How … are you? – I am 1.58 meters.
A. heavy
B. long
C. tall
D. high

133

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7