Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
The nurse told us to have … check-ups.
A. regularly
B. often
C. rarely
D. regular

139

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7