Chi tiết câu hỏi

Choose the best answer.
Do you belong … a sports club?
A. of
B. at
C. with
D. to

294

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7