Chi tiết câu hỏi

Choose the word that has the different stress pattern.
A. accommodation
B. satisfactory
C. representative
D. international

287

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8