Chi tiết câu hỏi

Odd one out.
A. golf B. tennis C. studying D. badminton

141

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8