Chi tiết câu hỏi

Choose a word with a different stress pattern.
A. demonstration
B. environment
C. vegetarian
D. information

235

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 8