Chi tiết câu hỏi

Tìm những điểm nằm trên đường thẳng $\left( {{\Delta _1}} \right):3x + y - 6 = 0$ và có khoảng cách từ đó đến $\left( {{\Delta _2}} \right):x + 2y - 2 = 0$ bằng $\sqrt 5 $.

232

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10