Chi tiết câu hỏi

Tìm góc $\varphi $ hợp bởi hai đường thẳng sau:
$\left( d \right):x + 2y + 4 = 0;\,\,\,\left( {d'} \right):x - 3y + 6 = 0.$

242

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10