Chi tiết câu hỏi

Tìm góc $\varphi $ hợp bởi hai đường thẳng sau:
$\left( d \right):2x - y + 5 = 0;\,\,\left( {d'} \right):x - 3y + 2 = 0$.

247

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10