Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C): ${\left( {x + 1} \right)^2} + {\left( {y - 2} \right)^2} = 5$ biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm $M\left( {\sqrt 5 - 1;1} \right)$.

211

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10