Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn $\left( C \right):{\left( {x - 1} \right)^2} + {\left( {y + 2} \right)^2} = 25$ và điểm $M\left( {4;2} \right)$. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại điểm M.

221

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10