Chi tiết câu hỏi

Xét xem các phương trình sau có phải là phương trình đường tròn không? Nếu có hãy tìm tâm và bán kính:
a) ${x^2} + {y^2} - 2x + 4y - 4 = 0$
b) ${x^2} + {y^2} - 4x + 6y + 14 = 0$

232

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10