Chi tiết câu hỏi

Xét xem các phương trình sau có phải là phương trình đường tròn không? Nếu có hãy tìm tâm và bán kính:
a) $4{x^2} + 4{y^2} - 8x - 16y + 19 = 0$
b) $2{x^2} + {y^2} - 2x - 2y - 2 = 0$

251

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10