Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ có tâm $I\left( {2;0} \right)$; bán kính $R = 2$.

343

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10