Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ có tâm $I\left( {2;0} \right)$ và đi qua điểm $A\left( {3; - 3} \right)$.

347

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10