Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ có tâm $I\left( {5;1} \right)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\left( \Delta \right):x + 2y - 2 = 0$.

318

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10