Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ có đường kính là $AB$ với $A\left( {1;4} \right);B\left( {3;0} \right)$.

377

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10