Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ đi qua 3 điểm $A\left( {5;3} \right);B\left( {6;2} \right);C\left( {3; - 1} \right)$.

333

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10