Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ có tâm nằm trên đường thẳng $\left( \Delta \right):2x - y - 4 = 0$ và tiếp xúc với hai trục tọa độ.

340

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10