Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ đi qua điểm M(2; -1) và tiếp xúc với các trục tọa độ.

386

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10