Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ đi qua điểm $A\left( {1,2} \right);B\left( {3;1} \right)$ và tâm $I$ nằm trên $\left( d \right):7x + 3y + 1 = 0$.

304

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10