Chi tiết câu hỏi

Viết phương trình đường tròn $\left( C \right)$ đi qua điểm $A\left( { - 1; - 2} \right)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\left( d \right):7x - y - 5 = 0$ tại điểm $M\left( {1;2} \right)$

511

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10