Chi tiết câu hỏi

Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. Tính nồng độ phần trăm muối thu được sau phản ứng.

304

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9