Chi tiết câu hỏi

200 ml dung dịch $HCl$ có nồng độ 3,5M hoà tan vừa hết 20 gam hỗn hợp hai oxit $CuO$ và$F{e_2}{O_3}$. Khối lượng $CuO$ trong hỗn hợp oxit là

275

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9