Chi tiết câu hỏi

Biết 2,24 lít khí $C{O_2}$ (đktc) tác dụng vừa hết với 200 ml dung dịch $Ba{\left( {OH} \right)_2}$, sản phẩm là $BaC{O_3}$ và ${H_2}O$. Khối lượng chất kết tủa thu được là

270

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 9