Chi tiết câu hỏi

Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là bao nhiêu?

301

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10