Chi tiết câu hỏi

Oxi gồm ba loại đồng vị: $_8^{16}O$ (15,9950u), $_8^{17}O$ (16,9992u), $_8^{18}O$ (17,9993u) với phần trăm số nguyên tử tương ứng lần lượt là 99,76%; 0,04%; 0,20%. Xác định khối lượng nguyên tử của oxi.

208

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10