Chi tiết câu hỏi

Trong nguyên tử một nguyên tố A có tổng số các loại hạt là 58. Biết số hạt p ít hơn số hạt n là 1 hạt. Xác định A.

218

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10