Chi tiết câu hỏi

Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li yếu ?
A.${H_2}S,{\text{ }}C{H_3}COOH,{\text{ }}HClO,{\text{ }}N{H_3}$
B.${H_2}S,{\text{ }}{H_2}S{O_3},{\text{ }}{H_2}S{O_4},{\text{ }}N{H_3}$
C.$C{H_3}COOH,{\text{ }}HClO,{\text{ }}N{H_3},{\text{ }}Ba{\left( {OH} \right)_2}$
D.$HCl,{\text{ }}HClO,{\text{ }}N{H_3},{\text{ }}AlC{l_3}$

276

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11