Chi tiết câu hỏi

Phương trình điện li nào dưới đây không đúng ?
A.${H_3}P{O_4} \to {\text{ }}3{H^ + } + {\text{ }}3P{O_4}^{3 - }$
B.$HCl{\text{ }} \to {\text{ }}{H^ + } + {\text{ }}C{l^ - }$
C.$C{H_3}COOH\overset {} \leftrightarrows C{H_3}CO{O^ - } + {H^ + }$
D.$N{a_3}P{O_4} \to {\text{ }}3N{a^ + } + {\text{ }}P{O_4}^{3 - }$

240

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11