Chi tiết câu hỏi

Có 6 dung dịch cùng nồng độ mol/lít là $NaCl$ (1), $HCl$ (2), $N{a_2}C{O_3}$(3), $N{H_4}Cl$(4), $NaHC{O_3}$(5), $NaOH$ (6). Dãy sắp xếp theo trình tự pH của chúng theo thứ tự tăng dần.

224

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11