Chi tiết câu hỏi

Cho các dung dịch muối $N{a_2}C{O_3}\left( 1 \right),$$NaN{O_3}\left( 2 \right),$$NaN{O_2}\left( 3 \right),$$NaCl{\text{ }}\left( 4 \right),$$N{a_2}S{O_4}\left( 5 \right),$$C{H_3}COONa{\text{ }}\left( 6 \right),$${\text{ }}N{H_4}HS{O_4}\left( 7 \right),$${\text{ }}N{a_2}S{\text{ }}\left( 8 \right)$. Những dung dịch muối nào làm quỳ hoá xanh ?

240

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11