Chi tiết câu hỏi

Nhiệt phân m gam hỗn hợp X gồm $Cu{\left( {OH} \right)_2},{\text{ }}Mg{\left( {OH} \right)_2},{\text{ }}Al{\left( {OH} \right)_3}$ và $Fe{\left( {OH} \right)_3}$thu được m gam hỗn hợp Y gồm các oxit và 9,0 gam ${H_2}O$. Tính thể tích dung dịch HCl 1,0M cần dùng để hòa tan vừa hết m gam hỗn hợp X.

203

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11